De Provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding op de provinciale wegen. Zowel preventief als curatief. Bas Vrijdaal is, als verantwoordelijke voor het strooibeleid van de provincie, terecht van mening dat het goed is om met enige regelmaat de processen tegen het licht te houden.

Aanleiding

In 2011 heeft Martin de Jong de steunpuntenstructuur en de preventieve strooiacties tegen het licht gehouden. Hieruit kwamen interessante aanknopingspunten voor efficiëntieverbeteringen. De stip op de horizon is daarmee gezet als het gaat om efficiënte inrichting.

Voor verdere stappen is het een voorwaarde dat de beoogde structuur ook adequaat is bij curatieve strooiacties, dus wanneer er al sneeuw ligt. Dan gelden geheel andere snelheden, andere maximale routetijden en dan spelen prioriteiten van wegen een belangrijke rol. Denk aan Incident Management wegen, wegen naar ziekenhuizen, belangrijkste ontsluitingswegen, etc. 

Curatieve strooiacties: voor als er al sneeuw ligt

In opdracht van Provincie Fryslân werkt Rendin drie scenario's uit qua steunpuntenstructuur en indeling van routes. Ook bij deze analyse is rekening gehouden met de richtlijnen uit CROW publicatie 270 'Gladheid: voorspellen, voorkomen, bestrijden'.

Voor ieder van de drie scenario's heeft Rendin optimale routes uitgewerkt. Daaruit zijn voor ieder scenario een set aan routebeschrijvingen en routekaarten ontstaan. Op basis hiervan heeft Rendin een evaluatie gemaakt. Rendin heeft de omvangrijke sets aan data voor de evaluatie samengebracht in enkele grafieken, die in één oogopslag laten zien hoe de verschillende scenario's ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de normtijden scoren. Een stevig stuk data-analyse met als resultaat een overzichtelijke evaluatie.

Het is mooi om zo'n project af te kunnen ronden met als conclusie dat mooie verbeteringen van efficiency in het verschiet liggen!